Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – pokaźna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.